Δήλωση Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

H Pierre Fabre Farmaka μέλος του ομίλου της Pierre Fabre είναι εταιρεία η οποία διαθέτει στην Ελλάδα τα φάρμακα Cyclo 3® Fort, Busilvex, Gynotardyferon, Javlor, Liberprosta, Navelbine, Oroperidys, Tardyferon, PFD/Alopexy, Clarelux, Rosiced, Hemangiol και εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Αγησιλάου 6-8).

Η παρούσα δήλωση περιγράφει τις πρακτικές και πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις οποίες ακολουθεί η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Εάν τροποποιηθούν οι πρακτικές και πολιτικές μας, θα επικαιροποιήσουμε την παρούσα.  Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη χρήση cookies εδώ.

 

Σκοπός της Δήλωσης Απορρήτου

Η παρούσα ισχύει στις συναλλαγές φυσικών προσώπων-υποκειμένων δεδομένων με την PIERRE FABRE FARMAKA. Κυρίως, η παρούσα ισχύει σε περιπτώσεις:

 • υφιστάμενων, μελλοντικών και πρώην καταναλωτών, χρηστών της ιστοσελίδας

Η παρούσα δεν ισχύει σε πολιτικές και πρακτικές εταιρειών, που δεν σχετίζονται με την εταιρεία. Η PIERRE FABRE FARMAKA δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές και πρακτικές απορρήτου άλλων εταιρειών.

Γιατί η PIERRE FABRE FARMAKA συλλέγει και Επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Η PIERRE FABRE FARMAKA συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών αναγκών της εταιρείας.
 • Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου.
 • Για να εξυπηρετήσει τα νόμιμα συμφέροντά της, στο βαθμό που αυτά δεν παραβιάζουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

 

Ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Συλλέγει η PIERRE FABRE FARMAKA

Η PIERRE FABRE FARMAKA συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία  σας ταυτοποιούν ως φυσικό πρόσωπο ή σχετίζονται με εσάς ως ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση σας. Ενδεικτικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η PIERRE FABRE FARMAKA:

Σχετικά με καταναλωτές:

 • Στοιχεία ταυτότητας, όπως κύριο όνομα/επίθετο
 • E-mail

Ανάλογα με τον τρόπο που το υποκείμενο δεδομένων συναλλάσσεται με την PIERRE FABRE FARMAKA, ενδέχεται να συλλέγονται πρόσθετες πληροφορίες.

Σε ποιον διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα η PIERRE FAΒRE FARMAKA

Η PIERRE FABRE FARMAKA διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων, εφόσον εξασφαλίσει τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων από τους τρίτους και την προστασία των δεδομένων. H PIERRE FABRE FARMAKA χειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως αυστηρά εμπιστευτικά και θα κοινοποιηθούν μόνο στα ακόλουθα μέρη και μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου δεδομένων, δηλ. σε:

 • Συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων υλοποίησης, ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού και ανάπτυξης
 • Κάθε τρίτο μέρος προκειμένου η PIERRE FABRE FARMAKA να ανταποκριθεί στις νομικές της υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων τήρησης μητρώου για τον εντοπισμό ή αποτροπή παράνομων πράξεων,
 • Επαγγελματίες συμβούλους και ελεγκτές προς το σκοπό επαγγελματικών συμβουλών ή προκειμένου να ανταποκριθούμε με τις υποχρεώσεις μας ελέγχου
 • Τράπεζες, Ασφαλιστικούς Φορείς, γενικά Δημόσιο
 • Κυβερνητικά τμήματα όπου η τήρηση μητρώου είναι υποχρεωτική βάσει νόμου.

Για τη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζεται η Πολιτική Απορρήτου της PIERRE FABRE FARMAKA.

Ασφάλεια πληροφοριών

Η PIERRE FABRE FARMAKA χρησιμοποιεί οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για να προστατεύσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προσωπικές και άλλες πληροφορίες.

Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, λαμβάνετε και διαβιβάζετε τα δεδομένα σας του προσωπικού χαρακτήρα, να τα διορθώσετε, διαγράψετε ή  περιορίσετε την επεξεργασία, να αντιτάσσεσθε καθώς και να αποσύρετε την συγκατάθεση σας, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση σας. Με την επιφύλαξη κάποιας εξαίρεσης βάσει του ΓΚΠΔ, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας
 • Δικαίωμα στη φορητότητα (δηλ. δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να τα μεταφέρετε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας)
 • Δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα καταγγελίας

 

Χρόνος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

H PIERRE FABRE FARMAKA διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρόνο αυτό απαιτείται για το σκοπό που έχουν συλλεγεί ή για μεγαλύτερη διάρκεια ή για όσο επιτρέπεται από το νόμο. Εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό τους σκοπό, διαγράφονται σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της PIERRE FABRE FARMAKA.

Με ποια νομική βάση επεξεργάζεται η PIERRE FABRE FARMAKA δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Για να είναι η επεξεργασία σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ, ταυτοποιούμε τη νομική βάση πριν από την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Παρακάτω καθορίζονται οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, πληρούνται οι όροι του Άρθρου 6 του ΓΚΠΔ και σχετικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πληρούνται οι όροι του άρθρου 9.

Ειδικότερα:

Άρθρο 6 & 9 επεξεργασία ΔΠΧ και ΔΠΧ ειδικών κατηγοριών

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης με το υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προκειμένου να συναφθεί η σχετική με την δραστηριότητα της εταιρείας σύμβαση.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νόμιμη υποχρέωση.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση, εάν το Υποκείμενο Δεδομένων δηλώσει ότι αντιτίθεται στην επεξεργασία των ΔΠΧ, που το αφορούν, η PIERRE FABRE FARMAKA δεν δύναται να παράσχει τις υπηρεσίες της.

Επικοινωνία

Γενικά: Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα ή τις πρακτικές μας απορρήτου ή θα θέλατε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpogr@pierre-fabre.com

Ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:Αγησιλάου 6-8, Μαρούσι, Αθήνα, Τ.Κ.: 151 23

Επίσης έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).